Denný harmonogram


Príchod detí do ŠKD

06:00 - 07:45

Presun do tried

07:45 - 08:00

Vzdelávacie aktivity

08:00 - 12:00

Obed

12:00 - 13:00

Rekreačná a záujmová činnosť

13:00 - 15:00

Príprava na vyučovanie

15:00 - 16:30

Vnútorný poriadok školského klubu detí

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej rebubliky o školskom klube detí